Termes i condicions

Condicions de Compra

Registre d’usuaris

La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per part de l’usuari de la web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació relativa a les seves comandes i els lliuraments.

Condicions d’enviament

El titular del web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea coneguda com Espanya Peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert.

És possible que la compra de determinats productes o serveis estigui subjecta a despeses d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans de realitzar el pagament.

El titular del web es preocuparà de que l’enviament arribi al destinatari en perfectes condicions.

El titular del web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o servei contractat, degut a causes no imputables al titular del web o per casos de força major o de caràcter fortuït.

El lliurament del producte o servei es pot lliurar en el domicili que l’usuari esculli. El titular del web no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte.

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili del destinatari o en una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des de l’últim intent de lliurament, sense que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquest serà retornat al seu origen. Això comportarà l’extinció del contracte establert, alliberant a les parts.

Existeix, si l’usuari ho desitja, la possibilitat de recollir en tenda el producte o servei contractat.

El procés de compra

Els usuaris podran veure tots els productes del portal i un cop registrats, podran comprar-los mitjançant l’ús d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que li interessin. El procés consistirà en fer clic al botó ‘Afegir a la cistella’ o similar.

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa ‘o similar on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els costos de transport, si n’hi ha.

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així confirmar l’operació.

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclouran l’impost sobre el valor afegit (IVA).

En el cas del pagament mitjançant targeta visa o de dèbit, el titular del web no té accés a les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest pagament. El titular del web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment de tota l’operació de pagament.

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el nombre de demanat.

Dret de desistiment

Segons estipula l’article 102 d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el comprador disposa d’un termini de 14 dies naturals després de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

L’usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular de la web i manifestar la seva intenció d’exercir el seu dret a l’desistiment dins el termini estimat i procedir a la devolució del producte segons les formes que per tal procés acordin.

El titular del web reemborsarà totes les sumes pagades per l’usuari. No obstant això, l’usuari assumirà el cost de la devolució del producte.

Un cop realitzada la devolució, el titular del web comprovarà que els productes o serveis retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l’abonament de les quantitats en un termini màxim de 10 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.